چه خوش بود...

کتابی در سطری است این که ابوالحسن گفته:

"چه خوش بود که در آن بستان لطف همی گردی و آن میوه ی یقین همی چینی و آن شاهپرم وفا همی بویی و شراب محبت همی نوشی و تو خود ناپدید."

 

/ 1 نظر / 16 بازدید
سلام

ابوذر عزیز این نشانه ای است که امشب کتاب نوشته بر دریای ابوالحسن را بگشایم و ببینم که از یقین میوه چیدن را آورده و قرآن را بگشایم و آن آیات که گفتم بیاید.