شعر امیلی دیکنسون

شعر امیلی در برخورد نخست شگفت انگیز است. در برخورداای بعد از آن هم شگفت تر... در شعر امیلی همیشه جای چیزی خالی است، و خمین فضای خالی به شعرش کیییتی لغزنده و وهم انگیز می دهد... آوردن تعابیر پر اییهام، مایه جوشش همیشگی معنا در شعر امیلی است و خوانشهای گوناگون را از شعر او ممکن میسازد.

ابعاد شعر امیلی کیهانی-الهی، زمانش ازلی-ابدی و درونمایه اش مجردترین تجربه های انسان است. 

اینها بخشی از توصیف سعید سعیدپور مترجم کتاب گزیده ها از شعر امیلی دیکنسون است. توصیفی رسا و دلپذیر.

/ 0 نظر / 19 بازدید