شهریار فضای بی پایان

هیچ دانی کودک بودن به چه معناست؟

کودک بودن داشتن روحی است که از غسل تعمید جاری شده است.

 کودک بودن ایمان داشتن است به عشق و مقام محبوبی و معشوقی،

کودک بودن ایمان داشتن به ایمانها و باورهاست.

 کودک بودن کوچک بودن است، چندان که پریان بتوانند در گوش زمزمه کنند.

 کودک بودن آن است که از کدویی کالسکۀ زرین پدید آورند

و موشها را به اسبها

و پستی را به بلندی

و نیستی را به هستی بدل کنند.

 

کودک بودن زندگی کردن در پوست فندق 

و خود را شهریار فضای بی پایان دانستن است.

 

کودک بودن یعنی جهانی را در دانه شن دیدن،

و بهشت را در گل وحشی مشاهده کردن، 

بی نهایت را در کف دست نگه داشتن،

و ابدیت را در یک ساعت به زنجیر کشیدن.

 

فرانسیس تامپسن

ترجمه دکتر حسین الهی قمشه ای، در قلمرو زرین (365 روز با ادبیات انگلیسی)، نشر سخن، 1386

/ 0 نظر / 24 بازدید