آیین جوانمردی

آیین جوانمردی

بخشایش است هنگام قدرت داشتن،

و تواضع است هنگام دولت داشتن،

و سخاوت است هنگام نداری و فقر،

و عطای بی منت است.

[الفتوة:] هی العفو عند القدرة، و التواضع عند الدولة و السّخاء عند القلّة و العطیّة بغیر المنّة.

از امام علی(ع) به امام حسن(ع)

/ 1 نظر / 16 بازدید
مسعود راستی

وه که چه ناجوانمردی ایست در قاموس من و چه سخت نیازمندم به این آیین. شایسته است که هر روز و شبان برخود بخوانم. سپاس.