فهمیدن

هیچ چیز بیشتر از فهمیدن آدم را راضی نمیکند.
این را امروز دکتر گلشنی به من گفتند و واقعا همین جمله کافی است که وزن بیشتری به فهمیدن بیشتر و فعالیتهای مربوط به آن بدهیم.
/ 0 نظر / 30 بازدید